I would like to personally thank Myung Sung Kwang, the President of the International H•K•D Federation (Jaenam Musulwon) for my recent promotion to 6th dan Hapkido (No. 600719) and 4th dan Hankido (No. 24140), and to all of my martial arts brothers and sisters for supporting me throughout my martial arts journey.

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ຂໍຂອບໃຈມາຍັງ ທ່ານປະທານສະຫະພັນຮັບກິໂດນາໆຊາດ ທ່ານ Myung Sung Kwang (Jaenam Musulwon) ສຳລັບຕຳແໜ່ງແລະບົດບາດໜ້າທີ່ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບມອບໝາຍນີ້, ແລະຂໍຂອບໃຈມາຍັງເພື່ອນມິດສະຫາຍ-ນັກກິລາສິລະປະປ້ອງກັນຕົວທຸກໆທ່ານ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແລະສົ່ງເສີມຂ້າພະເຈົ້າຕະຫລອດມາ. ຂໍຂອບໃຈ