ວັດຖຸປະສົງ

  1. ສົ່ງເສີມແລະເຜີຍແພ່ການຝຶກຂອງສະຫະພັນຮັບກິໂດນາໆຊາດ (International H.K.D Federation) ໃນປະເທດລາວ
  2. ກຳນົດນະໂຍບາຍ, ຫລັກສູດ, ແນວທາງການສອນຂອງສະຫະພັນຮັບກິໂດນາໆຊາດ ໃນປະເທດລາວ
  3. ຈັດການສອບເສັງແລະອອກໃບຮັບຮອງວິຊາສະເພາະ ຂອງສະຫະພັນຮັບກິໂດນາໆຊາດ ໃນປະເທດລາວ
  4. ຄວບຄຸມດູແລມາດຕະຖານຂອງຄູອາຈານຜູ້ຝຶກສອນ, ນັກຮຽນຮັບກິໂດ ຂອງສະຫະພັນຮັບກິໂດນາໆຊາດ ໃນປະເທດລາວ
  5. ເປັນຕົວແທນປະເທດລາວ ໃນການຮ່ວມດຳເນີນກິດຈະການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຫະພັນຮັບກິໂດນາໆຊາດ ທີ່ຈະມີການຈັດຂຶ້ນ